مقالات علمی

منتخبین دانش پژوهان و فناوران و پژوهشهای بنیادی
شنبه 17 دسامبر 2016

طرح هاي برگزيده بخش دانش پژوهان و فناوران

منتخبین رشته ادبیات
شنبه 17 دسامبر 2016

برای دریافت هر یک از فایلها بر روی لینک آنها کلیک کنید.
ضمنا فایلهابه صورت فشرده می باشند وجهت استفاده از آنها نیاز به نرم افزار winRaR ویا win ZiP می باشد.

منتخبین رشته هنر ومعماری
شنبه 17 دسامبر 2016

منتخبین رشته علوم انسانی
شنبه 17 دسامبر 2016

شنبه 17 دسامبر 2016

منخبین رشته نانو

شنبه 17 دسامبر 2016

منتخبین رشته علوم پزشکی و کشاورزی دوره 13 تا 17

شنبه 17 دسامبر 2016

منتخبین رشته فیزیک ونجوم
شنبه 17 دسامبر 2016

منتخبین رشته شیمی
شنبه 17 دسامبر 2016

شنبه 17 دسامبر 2016

صفحه‌ها