منتخبین رشته ادبیات

برای دریافت هر یک از فایلها بر روی لینک آنها کلیک کنید.
ضمنا فایلهابه صورت فشرده می باشند وجهت استفاده از آنها نیاز به نرم افزار winRaR ویا win ZiP می باشد.

فایل های ضمیمه: 
پیوستاندازه
Package icon رشته ادبیات و زبان فارسی- دوره سیزدهم کشوری و تهران - رتبه اول و دوم و سوم ادبیات فارسی3.93 MB
Package icon رشته ادبیات و زبان فارسی- دوره چهاردهم تهران 8.35 MB
فایل رشته ادبیات و زبان فارسی- دوره پانزدهم کشوری - رتبه اول و دوم و سوم زبان ادبیات فارسی596.71 KB
فایل رشته ادبیات و زبان فارسی- دوره پانزدهم تهران - رتبه اول و دوم و سوم زبان ادبیات فارسی1.3 MB
Package icon رشته ادبیات - دوره شانزدهم کشوری - رتبه دوم و سوم زبان ادبیات فارسی2.75 MB
Image icon رشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - کشوری رتبه اول314.21 KB
Image icon رشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - کشوری رتبه اول336.84 KB
Image icon رشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - کشوری رتبه دوم319.99 KB
Image icon رشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - کشوری رتبه دوم312.08 KB
Image icon رشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - کشوری رتبه دوم351.59 KB
Image icon رشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - کشوری رتبه دوم358.84 KB
Image icon رشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - کشوری رتبه سوم347.48 KB
Image icon رشته ادبیات - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - کشوری رتبه سوم367.9 KB
فایل بوروشوررشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - درختی که هیچوقت بیدار نشد1.48 MB
Image icon بوروشوررشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - قرض دارها ماه را گرفته اند326.26 KB
فایل بوروشوررشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - یک گره سبز دیگر232.28 KB
فایل بوروشوررشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - ازحلب تا نشابور350.79 KB
فایل بوروشوررشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - مجموعه شعر به رنگ مهتاب0 bytes
Image icon رشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هجدهم جشنواره جوان خوارزمی - رتبه اول کشوری 492.24 KB
Image icon رشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هجدهم جشنواره جوان خوارزمی - رتبه سوم کشوری 470.33 KB
Image icon رشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هجدهم جشنواره جوان خوارزمی - رتبه سوم کشوری 494.43 KB
Image icon رشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هجدهم جشنواره جوان خوارزمی - رتبه سوم کشوری 785.85 KB
Image icon رشته ادبیات - دوره هجدهم جشنواره جوان خوارزمی - رتبه سوم کشوری 474.2 KB