دفترچه های جشنواره خوارزمی

منتخبین دانش پژوهان و فناوران و پژوهشهای بنیادی

منتخبین دانش پژوهان و فناوران و پژوهشهای بنیادی

طرح هاي برگزيده بخش دانش پژوهان و فناوران

منتخبین رشته ادبیات

منتخبین رشته ادبیات

برای دریافت هر یک از فایلها بر روی لینک آنها کلیک کنید.
ضمنا فایلهابه صورت فشرده می باشند وجهت استفاده از آنها نیاز به نرم افزار winRaR ویا win ZiP می باشد.

منتخبین رشته علوم پزشکی و کشاورزی

منتخبین رشته علوم پزشکی و کشاورزی دوره 13 تا 17

منتخبین رشته الکترونیک

منتخبین رشته الکترونیک

برای دریافت هر یک از فایلها بر روی لینک آنها کلیک کنید.
ضمنا فایلهابه صورت فشرده می باشند وجهت استفاده از آنها نیاز به نرم افزار winRaR ویا win ZiP می باشد.

منتخبین رشته عمران

منتخبین رشته مکاترونیک

منتخبین رشته مکاترونیک

منتخبین رشته علوم زیستی و پزشکی

منتخبین رشته علوم زیستی و پزشکی

منتخبین رشته علوم زیستی و پزشکی

اركان علمي واجرايي بخش دانش آموزي

اركان علمي واجرايي بخش دانش آموزي

منتخبین علوم اجتماعی و روانشناسی

منتخبین علوم اجتماعی و روانشناسی

منتخبین رشته علوم دینی

منتخبین رشته علوم دینی و قرآن پژوهشی

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - دفترچه های جشنواره خوارزمی