شما اینجا هستید

دفترچه های جشنواره خوارزمی

منتخبین رشته ادبیات

منتخبین رشته ادبیات

برای دریافت هر یک از فایلها بر روی لینک آنها کلیک کنید.
ضمنا فایلهابه صورت فشرده می باشند وجهت استفاده از آنها نیاز به نرم افزار winRaR ویا win ZiP می باشد.

منتخبین رشته الکترونیک

منتخبین رشته الکترونیک

برای دریافت هر یک از فایلها بر روی لینک آنها کلیک کنید.
ضمنا فایلهابه صورت فشرده می باشند وجهت استفاده از آنها نیاز به نرم افزار winRaR ویا win ZiP می باشد.

صفحه‌ها

Subscribe to RSS - دفترچه های جشنواره خوارزمی