آخر فاز دوم چه می شویم

متن سوال: 
آیا اگر پروپوزال ما در داوری آخر فاز دوم همایش امتیاز نیاورد ما از همایش خارج می شویم

در فاز دوم انتخاب شدن مطرح نیست
همانطور که بار ها اعلام کرده ایم:
در همایش دانشگاه تهران تایید و رد نداریم
این یکی از تفاوت های اصلی همایش نخبگان پژوهشگر دانشگاه تهران با جشنواره خورارزمی است
همه طرح های شرکت کننده داوری می شوند که از ارزیابی و نظر داوران و اساتید استفاده کنند که طرح شان را پیش ببرند
اما از سه طرح که به نسبت بقیه نمره بیشتری آورده باشند تقدیر می شود و مورد حمایت های همایش قرار می گیرند
با سپاس از شما
موفق باشیم
گشاورز

در فاز دوم انتخاب شدن مطرح نیست
همانطور که بار ها اعلام کرده ایم:
در همایش دانشگاه تهران تایید و رد نداریم
این یکی از تفاوت های اصلی همایش نخبگان پژوهشگر دانشگاه تهران با جشنواره خورارزمی است
همه طرح های شرکت کننده داوری می شوند که از ارزیابی و نظر داوران و اساتید استفاده کنند که طرح شان را پیش ببرند
اما از سه طرح که به نسبت بقیه نمره بیشتری آورده باشند تقدیر می شود و مورد حمایت های همایش قرار می گیرند
با سپاس از شما
موفق باشیم
گشاورز