شما اینجا هستید

تغییر ایده

متن سوال: 
چه جوری میتونم ایده ثبتی خودم را تغییر دهم و ایده جدید را از اول ثبت نما یم و دوباره امتیاز دهی شود