فاز سوم

متن سوال: 
آیا در فاز سوم کار را میسازیم

در فاز سوم چه می کنیم
البته تمایل ما بر این است که در فاز سوم پروژه ها کامل گردند
اگر ساخت است بسازند
و اگر تحقیقی است کاملش کنند
و اگر داستان است به سرانجام برسید
و ....
اما اگر زمان کم آوردیم و نتوانستیم کار مان را به صد در صد برسانیم مهم نیست با همان پروژه که به صد نرسیده است در داوری شرکت می کنیم تا نظر داوران را در مورد کارمان بشنویم
و البته هدف اصلی ما که منتخب شدن در همایش دانشگاه تهران نیست
چون ثبت نام خوارزمی تازه آخر فاز سوم انجام می شود و می شود با همین طرح در خوارزمی شرکت کرد که البته داوری آن تا حدود مرداد و شهریور ادامه دارد
اما هدف ما هم که خوارزمی نیست
هدف این است که یک طرح خوب و جان دار را دنبال کنیم و هروقت به آخر رسید ما خوشحال می شویم
شاید طرحی ده سال طول بکشد
اینکه عیب نیست این حسن است
یادمان هست که در فاز اول مطرح شد که طرح علیرضا طهماسب زاده هفتاد سال دیگر عملیاتی می شود
سپاس
موفق باشیم
کشاورز