شما اینجا هستید

نتایج نهایی-دومین همایش

دومین همایش ملی نخبگان پژوهشگر

نتایج نهایی

  طرح های شرکت کننده در فاز سوم به تفکیک رشته به شرح ذیل می باشد:

 

تعداد طرح های شرکت کننده 

رشته

حوزه

4

مهندسی مکانیک

علوم فنی و مهندسی

8

مهندسی الکترونیک

12

 

 

مجموع

 

2

ادبیات

ادبیات و علوم انسانی

3

علوم اجتماعی

1

روان شناسی

6

 

 

مجموع

 

7

علوم زیستی و پزشکی

علوم زیستی و پزشکی

7

 

 

مجموع

 

2

معماری

هنر و معماری

1

عکاسی

3

 

 

مجموع