توصیه شماره بیست و هفت

زندگی همیشه جاریست

شیر وقتی از خواب بیدار می شود برای زنده ماندن باید دنبال آهو بدود .آهو برای زنده ماندن از دست شیر باید بدود مهم نیست شیر باشیم یاآهو مهم این است که با طلوع خورشید دویدن  را آغاز کنیم