شما اینجا هستید

اعلام نتايج اوليه داوري كشوري طرح هاي جوان خوارزمي

نمايندگان محترم گروه­ هاي داوري استان ها براي دفاع حضوري از طرح ­هاي اعلام شده ...

* نكات قابل توجه:

1- با توجه به الزامي بودن حضور داور استاني براي طرح ­هاي داراي نتيجه "دفاع داور استاني"، عدم حضور داوران استاني براي دفاع حضوري از اين طرح ­ها، به منزله پذيرش رأي داوران كشوري تلقي خواهد شد.

2- با توجه به عدم الزام استان براي معرفي و حضور داور براي طرح ­هاي داراي نتيجه "عدم پذيرش در مرحله اوليه داوري"، عدم معرفي و حضور داور براي اين دسته از طرح ­ها، به منزله عدم راهيابي اين طرح­ ها به مراحل بعدي است. دفاع از طرح ­هاي فوق، فقط با ثبت درخواست در سامانه اينترنتي جشنواره، هماهنگي و معرفي قبلي داوران استاني برابر ليست مندرج در سامانه، به ستاد جشنواره مقدور خواهد بود.

3- دفاع از طرح­ ها در اين مرحله فقط بر عهده داوران مرتبط و متخصص استاني است و اساتيد و دبيران راهنما و مشاوران طرح، حق دفاع از طرح را در هيچ ­يك از مراحل داوري ندارند و در صورت مشاهده امر، طرح باطل اعلام خواهد شد.

4- دفاع دانش­ آموزان طراح در اين مرحله به هيچ عنوان مقدور نيست و داوران استاني در صورت نياز مي ­توانند فيلم دفاع دانش­آموزان و ساير داوران متخصص و مرتبط را همراه خود داشته باشند و در جلسه دفاع ارائه نمايند.

5- ضروري است داوران استاني براي دفاع از طرح ­هاي بندهاي (1) و (2) اين نامه، گزارش طرح و مدارك و مستندات مربوط به آن و در صورت لزوم، اثر يا دست ساخته را همراه خود داشته باشند.

6- پس از اعلام نتيجه داوري اين مرحله، داوران استاني مدعو مي توانند با توجه به مباحث مطروحه در جلسه دفاعيه و با ذكر دلايل علمي، از طريق سامانه اينترنتي جشنواره، براي طرح­ هايي كه مورد دفاع داور استاني در اين مرحله قرار گرفتند و پذيرش نشدند، درخواست تجديدنظر نمايند.

7- ساير عزيزاني كه طرح آنها در مرحله دفاع طراح مي باشد، مي توانند با همياري داوران استاني، جهت ارائه دفاعيه مطلوب در تاريخ هاي 15 الي 18 شهريورماه آماده گردند.