اعلام برنامه های فاز دوم چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

اعلام برنامه های فاز دوم چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

محل برگزاری جلسه :میدان انقلاب خیابان فاطمی خیابان کارگرشمالی خیابان شهید گمنام دانشگاه تهران