فراخوان نوزدهمین جشنواره جوان حوارزمی بخش دانش آموزی

نحوه شركت در بخش دانش آموزي نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي به زودي اعلام خواهد شد.