فراخوان

فراخوان نوزدهمین جشنواره جوان حوارزمی بخش دانش آموزی

جشنواره خوارزمی
فراخوان نوزدهمین جشنواره جوان حوارزمی بخش دانش آموزی
نحوه شركت در بخش دانش آموزي نوزدهمين جشنواره جوان خوارزمي به زودي اعلام خواهد شد.

اعلام برنامه های فاز دوم چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
دانش آموزان پژوهشگر
برنامه فاز دوم چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر
اعلام برنامه های فاز دوم چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

تقویم وفرم ثبت نام هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی

آموزش و پرورش
شیوه نامه اجرايی بخش دانش آموزي هفدهمین جشنواره جوان خوارزمی
Subscribe to RSS - فراخوان