شما اینجا هستید

منتخبین رشته ادبیات

برای دریافت هر یک از فایلها بر روی لینک آنها کلیک کنید.
ضمنا فایلهابه صورت فشرده می باشند وجهت استفاده از آنها نیاز به نرم افزار winRaR ویا win ZiP می باشد.

فایل های ضمیمه: 
پیوستاندازه
رشته ادبیات و زبان فارسی- دوره سیزدهم کشوری و تهران - رتبه اول و دوم و سوم ادبیات فارسی3.93 MB
رشته ادبیات و زبان فارسی- دوره چهاردهم تهران 8.35 MB
رشته ادبیات و زبان فارسی- دوره پانزدهم کشوری - رتبه اول و دوم و سوم زبان ادبیات فارسی596.71 KB
رشته ادبیات و زبان فارسی- دوره پانزدهم تهران - رتبه اول و دوم و سوم زبان ادبیات فارسی1.3 MB
رشته ادبیات - دوره شانزدهم کشوری - رتبه دوم و سوم زبان ادبیات فارسی2.75 MB
رشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - کشوری رتبه اول314.21 KB
رشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - کشوری رتبه اول336.84 KB
رشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - کشوری رتبه دوم319.99 KB
رشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - کشوری رتبه دوم312.08 KB
رشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - کشوری رتبه دوم351.59 KB
رشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - کشوری رتبه دوم358.84 KB
رشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - کشوری رتبه سوم347.48 KB
رشته ادبیات - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - کشوری رتبه سوم367.9 KB
بوروشوررشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - درختی که هیچوقت بیدار نشد1.48 MB
بوروشوررشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - قرض دارها ماه را گرفته اند326.26 KB
بوروشوررشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - یک گره سبز دیگر232.28 KB
بوروشوررشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - ازحلب تا نشابور350.79 KB
بوروشوررشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی - مجموعه شعر به رنگ مهتاب0 bytes
رشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هجدهم جشنواره جوان خوارزمی - رتبه اول کشوری 492.24 KB
رشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هجدهم جشنواره جوان خوارزمی - رتبه سوم کشوری 470.33 KB
رشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هجدهم جشنواره جوان خوارزمی - رتبه سوم کشوری 494.43 KB
رشته ادبیات و زبان فارسی - دوره هجدهم جشنواره جوان خوارزمی - رتبه سوم کشوری 785.85 KB
رشته ادبیات - دوره هجدهم جشنواره جوان خوارزمی - رتبه سوم کشوری 474.2 KB