شما اینجا هستید

منتخبین رشته علوم پزشکی و کشاورزی

برای دریافت هر یک از فایلها بر روی لینک آنها کلیک کنید.
ضمنا فایلهابه صورت فشرده می باشند وجهت استفاده از آنها نیاز به نرم افزار winRaR ویا win ZiP می باشد.

فایل های ضمیمه: 
پیوستاندازه
رشته علوم پزشکی و کشاورزی - دوره سیزدهم کشوری883.18 KB
رشته علوم پزشکی و کشاورزی - دوره چهاردهم کشوری1.1 MB
رشته علوم پزشکی و کشاورزی - دوره پانزدهم تهران7.29 MB
رشته علوم پزشکی و کشاورزی - دوره پانزدهم کشوری1.75 MB
رشته علوم پزشکی و کشاورزی - دوره شانزدهم کشوری1.5 MB
رشته کشاورزی و منابع طبیعی- دوره هفدهم جشنواره خوارزمی-رتبه دوم کشوری358.09 KB
رشته کشاورزی و منابع طبیعی- دوره هفدهم جشنواره خوارزمی-رتبه دوم کشوری381.5 KB
رشته کشاورزی و منابع طبیعی- دوره هفدهم جشنواره خوارزمی-رتبه سوم کشوری383.7 KB
رشته کشاورزی و منابع طبیعی- دوره هفدهم جشنواره خوارزمی-رتبه سوم کشوری345.47 KB
بوروشور رشته کشاورزی و منابع طبیعی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی- دستگاه سنجش عیاروزنی پسته300.33 KB
بوروشور رشته کشاورزی و منابع طبیعی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی- خالص سازی آب های نا متعارف366.86 KB
بوروشور رشته کشاورزی و منابع طبیعی - دوره هفدهم جشنواره خوارزمی- استفاده ار اسانس طبیعی برای ضدعفونی تخم بلدرچین216.37 KB
رشته کشاورزی و منابع طبیعی- دوره هجدهم جشنواره خوارزمی-رتبه دوم کشوری512.73 KB
رشته کشاورزی و منابع طبیعی- دوره هجدهم جشنواره خوارزمی-رتبه دوم کشوری487.11 KB
رشته کشاورزی و منابع طبیعی- دوره هجدهم جشنواره خوارزمی-رتبه سوم کشوری506.58 KB