نکات برجسته سومین همایش ملی دانش آموزان پزوهشگر(فازاول)