چکیده ای از سخنرانی های دکتر یوسفی کما در چهارمین همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر