0
0

دسته: حقوق کودک

به اصول و قوانین مربوط به کودکان چقدر آگاهی دارید؟ حقوق کودک مجموعه ای از قوانین است که در نگهداری و حفاظت از افراد کودکان و روان آن ها تمرکز دارد. کنوانسیون حقوق کودک افراذ زیر هجده سال را کودک تلقی می کند.

حقوق این گروه سنی، شامل موارد زیر می‌شود: حق برقراری ارتباط با هر دو والدین، هویت انسانی، نیازهای اساسی برای حفاظت فیزیکی. علاوه بر آن اشاره ای به غذا، آموزش عمومی و دولتی، مراقبت های بهداشتی و قوانین کیفری مناسب بر اساس سن و رشد کودک، همچنین حفاظت کودکان در برابر کودک آزاری و تبعیض هایی که بر اساس نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، منشاء ملی، مذهب، معلولیت، رنگ قومیت یا سایر ویژگی ها دارد.

تفسیر حقوق کودک کیفیت اجازه دادن و امتیاز دادن به کودکان برای داشتن اختیار عمل بیشتر است. تا بدون هیچ گونه بدرفتاری اعمال نظر فیزیکی، روانی و احساسی آنها بتوانند مراحل رشد خود را طی کنند. همانطور که میدانید بر اساس کنوانسیون حقوق کودک همه بزرگسالان از مسئولیت احترام حفاظت، تقویت حقوق کودکان را بر عهده دارند. پیشگامان عرصه پژوهش اطلاعات مفیدی را در این زمینه در اختیار شما والدین عزیز، فراگیران و تسهیلگران عزیز قرار می دهد. تا در حوزه آموزش و پرورش کودک و نوجوان به کار بیاید.

کشورهای طرف کنوانسیون حق تمام کودکان را نسبت به برخورداری از استاندارد مناسب زندگی برای توسعه جسمی‌، ذهنی‌، روحی‌، اخلاقی و اجتماعی به رسمیت می‌شناسند و از آن ها حمایت می کند.
والدین و سایر سرپرستان کودک‌، مسئولیت عمده‌ای در جهت تضمین شرایط زندگی مناسب برای پیشرفت کودک در چارچوب توانائی ها و امکانات عالی خود به عهده دارند.