0
0

دسته: تفکر انتقادی

تفکر انتقادی توانایی تفکر واضح و منطقی، درک ارتباط منطقی بین ایده ها است. تفکر انتقادی از زمان فیلسوفان اولیه یونان مانند افلاطون و سقراط موضوع بحث و تفکر بسیاری بوده است و تا عصر مدرن همچنان موضوع بحث بوده است، برای مثال توانایی تشخیص اخبار جعلی.

روشی برای تفکر در مورد چیزهای خاص در یک زمان خاص؛ این انباشته شدن حقایق و دانش یا چیزی نیست که بتوانید یک بار یاد بگیرید و سپس برای همیشه در آن شکل استفاده کنید. مانند جدول نه باری که یاد می گیرید و در مدرسه استفاده می کنید. درباره یک موضوع یا موضوع به صورت عینی و انتقادی فکر کنید.
دلایل مختلفی را که در رابطه با یک موضوع خاص وجود دارد، شناسایی کنید. یک دیدگاه را ارزیابی کنید تا مشخص کنید چقدر قوی یا معتبر است. هر نقطه ضعف یا منفی که در شواهد یا استدلال وجود دارد را بشناسید. توجه داشته باشید که چه پیامدهایی ممکن است پشت یک بیانیه یا استدلال وجود داشته باشد. این امر منجر به افزایش خلاقیت شما می شود.