رویداد های پیش رو

گزارش تصویری مشاوره تخصصی فاز سوم همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر 26 ارديبهشت, 1394 - 13:10

گزارش تصویری مشاوره تخصصی فاز سوم همایش نخبگان پژوهشگر

گزارش جلسه اول حضوری فاز سوم همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر 6 ارديبهشت, 1394 - 10:20

گزارش جلسه اول حضوری فاز سوم همایش ملی دانش آموزان پژوهشگر

Subscribe to همایش دانش آموز پژوهشگر RSS